Karty sú rozdané! Takýto bude ROK 2017 z pohľadu veštca Petra

01.09.2016 07:41

 

Rok 2017 sa blíži a mnohí z nás si kladú otázku, čo nás v ňom čaká a čo neminie. Pripravil som pre vás veľký výklad na nadchádzajúci rok. Pri rozbore som pracoval s viacerými typmi karát. V najbližšom období zverejním aj horoskopy pre jednotlivé znamenia zverokruhu. 

 

 

 

Hlavná veľkoarkánska karta na rok 2017 – karta Sila

Charakter roka 2017 v konkrétnych bodoch, vyplývajúci z archetypu danej karty:

-        Sila Božích mocností, ale aj sila diabla narastie, čo znamená, že zatiaľ nedôjde k víťastvu ani dobra, ani zla. Naďalej nás čaká súperenie oboch „ríš“, čo sa v bežnom živote pretaví do nepokojov a bojov. Karta apeluje na to, aby každý z nás prebudil vo svojich hĺbkach svoju osobnú silu a vytvoril toľko dobra, koľko len môže. Zložením „mozaiky pozitívnych energií“ do mohutného celku sa vytvorí silnejšie kolektívne vedomie vše-dobra a vše-lásky.

-        Karta indikuje vznik nových spoločenstiev /alebo kolektívnych rozhodnutí/, ktoré rozumnými, aktívnymi a šikovne prešpekulovanými krokmi „spacifikujú“ nepriateľa /v praxi to môže priniesť inteligentné verdikty európskych, prípadne i medzinárodných spoločenstiev, ktoré ruka v ruke vo veľkej miere stopnú brutality, páchané teroristickými skupinami /nie však úplne/. Rok 2017 je aj rokom rozumného slova, čo znamená, že dôjde k dohodám a zmluvám tých správnych osôb alebo skupín.

-        Z karty vyplýva, že sebavedomie ľudí narastie, čo je na jednej strane priaznivý moment /budú si vedomí svojich kladov a plne ich pretavia do úspechu a zdaru/, no na strane druhej hrozí, že stret eg môže ústiť do konfliktov a potýčok. Viac než inokedy platí, že ľudia sa musia snažiť o zdravé kompromisy. Treba hovoriť, no zároveň si aj vypočuť druhých. Treba konať, no zároveň sledovať, aby sme krokmi, ktoré učiníme, neuškodili prostrediu.

-        Karta signalizuje podporu krásy, estetiky, umenia. V roku 2017 sa ľudia budú o vlastné Ja starať v oveľa väčšej miere než dosiaľ. Tržby salónov krásy, ale aj trhov s oblečením a ďalším „estetickým“ tovarom pôjdu nahor. Umeleckým aktivitám sa začne venovať oveľa viac osôb. Karta sľubuje aj mohutný boom v elektrotechnike, ktorá zjednoduší život človeka.

-        Na základe karty možno usúdiť, že ľudia budú plní tvorivej sily – objaví sa množstvo nových nápadov, ktoré sa zapíšu do historických „análov“ ľudstva.

-        Karta má aj výstražný ráz – varuje pred neresťami, pokušením a nešvármi. V roku 2017 možno očakávať viac nevery než dosiaľ. Objavia sa partnerské alebo manželské „trojuholníky“, a teda i klamstvá a lži. Človek by v nadchádzajúcom roku nemal konať zbrklo a s preesponovanými vášňami – takéto kroky by časom ľutoval.

-        V roku 2017 príde na svet množstvo silných jedincov, v ktorých bude driemať nielen fyzická, ale i spirituálna moc.  Deti novej doby majú disponovať ráznym správaním /čo môže hraničiť s aroganciou a drzosťou/, silou pevnej vôle, mohutným tvorivým duchom a túžbou meniť svet k lepšiemu.

-        Karta indikuje aj rozvoj a rozmach transcendentálnych vied a mystiky. Zdravá viera sa posilní. Vzniknú spolky, organizácie alebo kluby, ktoré budú šíriť spirituálne informácie. Bežný človek by mal byť opatrný a nedať sa „obalamutiť“ čímkoľvek a kýmkoľvek. Keďže nadchádzajúci rok prináša posilnenie vibrácií slova ako takého, okrem jedincov, ktorí budú „vysielať“ skutočné Božie pravdy, sa objavia aj početné skupiny osôb, ktorých cieľom bude jediné – klamlivými verbálnymi prejavmi získať na svoju stranu čo najviac ľudí a „ryžovať“ z nich. Človek by mal dôverovať vlastnému jadru – lebo to má prirodzený „prepoj“ s Najvyššími sférami a nepotrebuje k tomu falošných učiteľov či „zasväčovateľov“.

 

Hlavné anjelské sily, viažuce sa k roku 2017 –archanjel Gabriel /karta Inšpirácia/ a archanjel Chamuel /karta Pokoj/

Význam karát a konkrétne lúče pomoci, ktoré nám v roku 2017 poskytnú mocné anjelské bytosti:

Archanjel Gabriel vnesie medzi ľudí tieto „aspekty“:

-        Tvorivého ducha, nápaditosť a kreativitu.

-        Zdravú a recipročnú komunikáciu  /aby sme nielen hovorili, ale naučili sa aj počúvať druhých/.

-        Danosť selektovať informácie na také, ktoré nás posunú vpred, a na také, ktoré môžeme vypustiť z hlavy.

-        Schopnosť nepodľahnúť sile masových/hromadných informácií /často skresleného charakteru/, ale dať na svoj vlastný úsudok, spätý s počúvaním hlasov duše.

-        Očisťovanie verbálnych prejavov /aby boli ľudskejšie, mierumilovnejše a láskavejšie, a nie bojovné, útočné, vulgárne či manipulatívne/. 

-        Aktivity zamerané na šírenie mierových ideí a pozitívnej osvety.

-        Vieru a dôveru vo vyššie sily.

-        Vedomie, že modlitby, mantry a afirmácie majú mohutnú manifestačnú silu.

-        Požehnanie párom, ktoré dlhodobo túžia po splodení potomstva.

-        Zmysel pre estetiku, krásno a umeleckosť.

...

Archanjel Chamuel vnesie medzi ľudí tieto „aspekty“:

-        Mocnejšie kolektívne vedomie /ak sa spoja tie správne osoby alebo spoločenstvá, dokážu zázraky/.

-        Silnejšiu túžbu po nastolení celistvého mieru.

-        Pokoj do rodových alebo rodinných „štruktúr“ /v roku 2017 sa urovnajú viaceré spory, ktoré „hyzdili“ rodiny/.

-        Posilnenie sebalásky a sebahodnoty – aj u tých jedincov, ktorým doteraz výrazne chýbali.

-        Investície do bývania, resp. skrášľovanie jestvujúcich príbytkov.

-        Schopnosť „utlačiť“ ego do úzadia a dať priestor skutočnému Jánstvu človeka /prejavenie čistoty duše/.

-        Povzbudenie duchovných daností človeka a zintenzívnenie „spojidiel“ medzi pozemskosťou a najvyššími pláňami.

 

Hlavné Oshove karty na rok 2017 – My sme svet, Pochopenie a Vedenie

Úlohy ľudí na rok 2017, prameniace z hĺbok Oshových karát:

-        Nebyť individualiastický, ale kolektívny – držať sa hesla „viac hláv, viac rozumu“.

-        Nešíriť ani nepodporovať informácie, ktoré majú negativistický „podtón“ alebo u ľudí vytvárajú deštruktívne emócie /strachy, falošnú ľútosť, zlosť, závisť a pod./.

-        Spojiť dobré sily a takto vytvorenou energiou/vibráciou porážať existujúce zlo /posilnenie existujúcich európskych alebo medzinárodných spoločenstiev, resp. vznik nových, špecifické medzi-krajinné dohody, zamerané na plnenie spoločných cieľov/. 

-        Nemyslieť len na vlastné blaho, ale uvažovať viac celospoločensky.

-        Plodiť a tvoriť.

-        Naučiť sa komunikovať  zdravo a čisto.

...

-        Byť slobodný človek /no slobodu nezneužívať/.

-        Púšťať sa do nových výziev a projektov, a to s plnou vervou a absolútnou odvahou /v roku 2017 sa zvýši počet podnikateľov, návrhárov, tvorcov a projektantov/.

-        Konať spontánne, ľahko a hravo.

-        Neprepadnúť vlastným strachom, ale ani strachom, ktorými sa pozemské „mocnosti“ snažia držať ľudí pod pomyselnou pokrievkou, a to v duchu teórie „kráčaj, ovečka, za mnou, ja ťa povediem“.

-        Nebáť sa prejavovať si vlastné názory, no zároveň rešpektovať aj teórie iných /vyžaduje sa hľadanie súladu a prieniku/.

-        Cestovať a spoznávať iné kúty sveta.

-        Byť väčšmi otvorený inakosti.

...

-        Rozvíjať duchovné danosti a venovať sa zdravým spirituálnym či mystickým vedám.

-        Pochopiť novátorské vnímanie Boha a nebeskosti /odpojiť sa od zošnurovaných a dogmatických teórií/.

-        Mystiku života nehľadať v okolí, ale v sebe samom /rok 2017 je vynikajúci na samo-štúdium, a teda i samo-spoznávanie tajov a mystérií celostného bytia/.

-        Naštartovať mocnejšiu vieru a dôveru.

-        Nesadnúť na „lep“ falošným duchovným lektorom alebo koučom /človeka v tomto smere povedie vlastná intuícia/.

-        Nečakať na to, že sa zmení svet; urobiť kroky, na základe ktorých zmeníme vlastné Jánstvo.

 

Hlavné Symbolon karty na rok 2017 – karta Kazateľ, Afrodita a Blázon

Vývoj roka 2017 v bodoch, a to na základe karát Symbolonu:

Nadchádzajúci rok bude obdobím slova, verbálneho i neverbálneho presviedčania, argumentácie. V praxi to okrem iného prinesie

o  zlepšenie medziľudskej komunikácie,

o  otvorenejšie prejavovanie vlastných názorov a optík,

o  vznik nových tlačovín, resp. televíznych alebo rozhlasových relácií,

o  nové typy žurnalistiky,

o  početnejší a pestrejší trh s knihami,

o  vdýchnutie nového života poézii,

o   viac nových politikov, resp. osobností, ktoré „hýbu“ svetom a menia dejiny,

o  viac pohovorov do zamestnania /čo indikuje aj väčší počet pracovných pozícií/,

o  nové zmluvy, dohody a kontrakty /aj nečakané/,

o   zrod nových spoločenstiev – aj menších, aj mohutných, ktoré budú kráčať za spoločnými cieľmi /očakáva sa posilnenie spojenectiev národov, prahnúcich po nastolení mieru/,

o  nové masovo-komunikačné prostriedky a rozvoj nových virtuálnych foriem komunikácie /napriek tomu sa posilní i klasická forma interpersonálnej komunikácie/,

o  nárast záujmu ľudí o zdravú mystiku a spiritualitu,

o  ale aj množstvo falošných alebo fanatických rečníkov, ktorých cieľom bude šíriť vlastnú pravdu so zámerom obohatiť sa.

...

Rok 2017 prinesie aj:

-        posilenie sebavedomia ľudí /človek novej doby bude v oveľa väčšej miere vyzdvihovať svoje klady a plusy – niekedy až v preexponovanej forme, čo bude ústiť do početnejších výmen názorov/,

-        silnú tvorivosť, nápaditosť a kreativitu, nové vynálezy a viac umeleckých diel,

-        zmysel pre krásu, investície do krásy, vznik nových skrášľovacích metód alebo kozmetických prípravkov na utužovanie vitality človeka,

-        nové – prelomové módne trendy,

-        posilnenie takzvaných alternatívnych prístupov k zdraviu /nie na úkor klasických medicínskych postupov/,

-        väčšiu snahu bežných ľudí zdravo žiť a zdravo sa stravovať,

-        viac pokušení a nerestí /pozor na neveru/.

...

V nasledujúcom roku možno očakávať i tieto situácie:

-        silnejúcu sebareflexiu ľudí, ktorí si uvedomia, že ak chcú zmeniť svet, musia začať od svojho vlastného jadra,

-        viac spontánnosti a zbrklosti v ľudskom správaní /čo prináša plusy aj mínusy/,

-        uvedomenie si, že proti zlu sa nedá bojovať zlom, ale správne naprogramovanými energiami pozitívneho kolektívneho vedomia.

 

Hlavné cigánske karty na rok 2017 – Vernosť, Cesta a Radosť

Odporúčania na rok 2017 na základe dobových symbolov:

-        Snažiť sa o morálnu čistotu a nepodľahnúť pokušeniam.

-        Ostať verný dobru.

-        Veriť a dôverovať /aj sebe, aj vyšším princípom/.

-        Napredovať, rásť a prezentovať svoje klady.

-        Nebáť sa tvoriť.

-        Materiálne i duchovne rásť – nie však na úkor ostatných.

-        Cestovať a spoznávať inakosť sveta.

-        Konať viac spontánne, nie však zbrklo a s „presýtenými“ emóciami.

-        Odbúravať negativizmus /aj zo seba, aj z prostredia/.

-        Nedovoliť, aby v nás okolie posilňovalo záporné myšlienky /negativistickí ľudia, deštruktívna žurnalistika, falošní rečníci z radov politikov alebo iných osôb, ktoré rozhodujú o chode štátov/.

-        Vážiť sa manželské a partnerské vzťahy /zachovať v nich mravného ducha/.

 

Výklad na rok 2017 je osobným a duševným vlastníctvom veštca Petra. Kopírovanie alebo použitie textu, prípadne jeho časti je možné len po súhlase autora. 

(c) 2016