Ochrana osobných údajov

 

Na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v spojitosti s GDPR o ochrane osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov vám dávam do pozornosti nasledujúce informácie.

 

Prevádzkovateľ/subjekt: PhDr. Peter Németh - NAJLEPŠIE VEŠTENIE, založený a existujúci podľa práva SR, so sídlom 900 46 Most pri Bratislave 696, zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Senec, odbor živnostenského podnikania, Hurbanova 21, 903 01 Senec, a to pod číslom ObU-SC-OZP-2013/03741-2, č. živnostenského registra 140-18395.

Kontaktné údaje subjektu - adresa na zasielanie písomností: PhDr. Peter Németh - NAJLEPŠIE VEŠTENIE, M. R. Štefánika 696/18, 900 46  Most pri Bratislave; telefonický kontakt: +421 940 736 245; e-mailový kontakt: vestecpeter@gmail.com.

 

Pri objednávaní vešteckých alebo iných ezoterických služieb mi poskytujete niektoré z vašich osobných údajov. Ide o krstné meno /nikdy nie priezvisko/, dátum narodenia, znamenie zvieratníka, e-mailovú schránku, prípadne aj mobilný telefonický kontakt. Keďže s časťou týchto údajov /krstné meno, dátum narodenia, znamenie zvieratníka/ pracujem pri vešteckom rozbore a s časťou pri samotnom výklade karát /zasielanie veštby na e-mail, prípadne jej sprostredkovanie počas telefonickej konzultácie/, zodpovedám za ich ochranu a bezpečnosť.

 

Krstné meno a dátum narodenia, resp. znamenia zvieratníka potrebujem na energetické napojenie sa na klienta.

E-mailovú adresu, prípadne číslo telefónu potrebujem na zaslanie, resp. sprostredkovanie samotnej veštby.

 

S vašimi údajmi narábam nasledovne:

  • Slúžia výsostne na jednorazový veštecký rozbor – vami vyžiadaný a odsúhlasený.
  • Som viazaný mlčanlivosťou a diskrétnosťou, takže nie je možné, aby sa vami poskytnuté informácie dostali do externého prostredia, prípadne iným osobám.
  • Údaje nezhromažďujem. Výnimkou je spotrebiteľská súťaž, do ktorej je zapojený každý klient, ktorý si v určitom časovom horizonte objedná niektorú z mojich služieb. Len čo sa súťaž skončí a vyhodnotím či odmením výherov, osobné údaje všetkých účastníkov viac nepotrebujem, a preto budú natrvalo vymazané.
  • Údaje nezverejňujem.
  • Neposkytujem žiadnym tretím osobám a stranám.
  • Neobchodujem s nimi.

 

Je tiež dôležité vedieť, že:

  • Neposielam žiadne nevyžiadané marketingové novinky na váš mail či mobilný telefón.
  • Nežiadam vaše fotografie či iné identifikačné alebo biometrické údaje.
  • Nežiadam údaje o vašej sexuálnej orientácii, rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch a pod.

 

Vami poskytnuté údaje chránim v maximálnej možnej miere, a to pomocou dostupných technológií, brániacich v tom, aby boli citlivé informácie zneužité, poškodené alebo iným spôsobom degradované.

 

Je dôležité mať informácie o tom, aké máte v súvislosti s ochranou osobných údajov práva. Ide o tieto práva dotknutej osoby:
i. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ii. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iii. právo výmazu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iv. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
v. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
vi. právo na prenosnosť osobných údajov,
vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

 

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

 

Ako je to s používaním cookies?

Stránky www.vestecpeter.webnode.sk využívajú súbory cookies na zlepšenie online služieb. Povolením prijímania cookies vo vašom prehliadači akceptujete používanie cookies - a tiež podmienky ich používania.

 

Čo sú cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa z našej webovej stránky ukladá na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predchádzajúcich návštev na webových stránkach z príslušného prístroja - počítača, notebooku, tabletu, mobilu. Informácie môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájacieho sa počítača, dátum a čas návštevy, odkazujúcu URL adresu, stránky navštevované na našom webe, typ použitého prehliadača a pod. Po odchode z webovej stránky sú dočasné súbory z vášho zariadenia vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači alebo v mobilnom zariadení až do uplynutia ich platnosti alebo do momentu ich vymazania používateľom.

 

Ochrana osobných údajov

Súbory cookies neukladajú žiadne osobné údaje a sú používané na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík vo vzťahu k používaniu stránok návštevníkom. Súbory cookies nám pomáhajú stanoviť výkonnosť našich stránok, ako aj prispôsobovať obsah stránok jedinečným zákazníkom.

 

Ako zakázať použitie súboru cookie?
Nastavenia svojho prehliadača môžete kedykoľvek zmeniť tak, aby súbory cookies odstraňoval, resp. zabraňoval ich ukladaniu, pokiaľ s ich použitím vyslovene nesúhlasíte. Informácie o nastaveniach súborov cookies nájdete v príslušnej časti nápovede vášho zariadenia alebo prehliadača.

 

Všetky textové, novinárske, audiálne, audiovizuálne komunikáty a iné údaje na stránkach www.vestecpeter.webnode.sk sú výhradne duševným vlastníctvom subjektu PhDr. Peter Németh - NAJLEPŠIE VEŠTENIE alebo osôb s ním spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité, šírené alebo upravované bez súhlasu uvedeného subjektu.

 

Uvedené a uverejnené Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Takáto zmena či doplnenie sa nijakým spôsobom bez vášho výslovného súhlasu nedotkne vašich práv, ktoré vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou Pravidiel ochrany osobných údajov.

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prípadne sa na ne popýtať, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu vestecpeter@gmail.com. Do 30 dní odo mňa získate informácie o tom, ako pristupujem k vašim osobným údajom a ako s nimi nakladám.  

 

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018